Funkcionálne programovanie

Kategória predmetu:,
Organizácia
Podmienky
Literatúra

Organizácia predmetu

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

 • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
 • Cvičenie: 2 hodina týždenne podľa rozvrhu

Vzorový test

Riadny termín 2021/22
Opravný termín 2021/22

Riadny termín 2022/23
Opravný termín 2022/23

Riadny termín 2023/24

Plán semestra

 1. Úvod do funkcionálneho programovania. Vlastnosti funkcionálneho programovania. pdf
 2. Používanie Glasgow Haskell kompilátora.
 3. Typy a funkcie. Definovanie typov.
 4. Rekurzia. Lenivé vyhodnocovanie.
 5. Anonymné funkcie.
 6. Knižnice. Používateľom definované knižnice.
 7. Vstup a výstup.
 8. Monády.
 9. Dátové štruktúry.
 10. Obsluha chýb. Práca s databázami.
 11. Continuation passing style.
 12. Lambda kalkul. Problém funarg. Porovnanie s jazykom ML a Lisp.

Podmienky absolvovania

Celková známka na skúške bude odvodená od bodového vyjadrenia nasledovne:

 • cvičenia max. 50 bodov
 • písomná skúška max. 50 bodov

Úspešnosť na skúške je podmienená dosiahnutím minimálne:

 • 20 bodov za cvičenia
 • 20 bodov za písomnú časť skúšky

Pozn.: Odhalené podvádzanie pri zadaniach, napr. kopírovanie (aj časti) zadaní, snaha odovzdať cudzie riešenie, a iné, môže cvičiaci penalizovať vylúčením študenta z predmetu (nepridelením/zrušením bodov aj z iných zadaní).

Literatúra