Programovanie 1

Oznam

Priamy prenos prednášok bude odteraz vždy dostupný na stránke:

https://www.youtube.com/channel/UCrwtetl-brFMWwqq8L7B7qw

Upozornenie

Predmet B-PROG1 je možné pokúsiť sa absolvovať maximálne 2x, po druhom nezvládnutí predmetu bude študent vylúčený zo štúdia.

Organizácia
Podmienky
Oznamy
Viac

Organizácia predmetu

Link na prednášky a cvičenia: Vyučovanie

Prednáška:

 • Prednáška sa koná v čase Utorok 10:00-12:00.
 • Priamy prenos prednášok bude dostupný na stránke
  https://www.youtube.com/channel/UCrwtetl-brFMWwqq8L7B7qw
 • Prednáška bude nahrávaná. Po skončení prednášky bude na stránke predmetu zverejnený odkaz na záznam z prednášky.

 

Cvičenia:

 • Cvičenia sa konajú v časoch podľa rozvrhu hodín zverejneného na stránke FEI STU.
 • Cvičenia budú realizované formou video hovorov cez platformu MS Teams.
 • Upozorňujem, že v zmysle platného študijného poriadku FEI STU je účasť na cvičeniach povinná. Na cvičeniach sa bude viesť prezenčka.

Konzultácie:

 • Po dohode mailom.
 • Nejasnosti ohľadom preberanej látky by ste preto v prvom rade mali riešiť s vašim cvičiacim počas cvičenia. V prípade vážnych problémov ma ale neváhajte kontaktovať.

Plán semestra:

 1. Úvod do jazyka Python a tvorby algoritmov.
 2. Funkcie.
 3. For-cykly.
 4. Podmienené príkazy.
 5. Rekurzia.
 6. While-cykly.
 7. Reťazce.
 8. Zoznamy.

Literatúra:

Ďalšie používané informačné nástroje:

 • Aktuálne informácie vám budem priebežne posielať na vaše univerzitné emaily.
 • Testy budú realizované pomocou Moodle servera na FEI STU. Informácie, ako server používať, vám budú zaslané pred prvým testom.
 • Na zapisovanie výsledkov z testov a projektov a na odovzdávanie záverečného projektu bude využívaný Akademický informačný systém AIS.

Podmienky absolvovania

 • Výsledná známka bude určená podľa klasifikačnej stupnice platnej na FEI STU.
 • Hodnotenie pozostáva z:
  • bodov získaných z testov a projektov počas výučbovej časti semestra (max. 50 bodov). Poznámka: testy budú vždy oznámené minimálne 1 týždeň v predstihu.
  • bodov získaných z písomnej skúšky (max. 50 bodov).
 • Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné:
  • Získať aspoň 25 bodov z výučbovej časti semestra. Študenti, ktorí nezískajú aspoň 25 bodov nebudú pripustení ku skúške (t.j. nezískajú zápočet).
  • Získať aspoň 25 bodov zo skúšky.
  • Získať aspoň 56 bodov dokopy.

 

Upozornenie: Predmet B-PROG1 je možné pokúsiť sa absolvovať maximálne 2x, po druhom nezvládnutí predmetu bude študent vylúčený zo štúdia.