Základy kryptografie

Oznamy

Termíny testov budú oznámené priebežne aspoň týždeň vopred. Budú sa konať prezenčnou formou.

Správne riešenia úloh z prvého testu a komentáre k výsledkom nájdete tu:

Ťahák ku druhému testu: Ťahák

Správne riešenia úloh z druhého testu nájdete tu:

Komentár k výsledkom druhého testu:

Komentár k výsledkom tretieho testu:

Komentár k výsledkom opravného testu:

Prednášajúci:Otokar Grošek
Cvičiaci:Otokar Grošek
Kategória predmetu:,

Upozornenie

Náhradný termín testu, či skúšky neexistuje!!! Iba v prípade naozaj vážnych dôvodov neúčasti Vás prosím, aby ste s tým dostatočne v predstihu oboznámili Vášho cvičiaceho (najneskôr do hodiny začatia písania písomky). V takom prípade sa možno dohodneme na náhradnom termíne.

Organizácia
Prednášky
Podmienky
Oznamy
Viac

Organizácia predmetu

Predmet je členený do nasledujúcich aktivít:

 • Prednášky: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
 • Cvičenie: 2 hodiny týždenne podľa rozvrhu
 • Samostatné domáce štúdium
Prednáška:

Streda 8:00 – 10:00, miestnosť C517 v budove FEI (Grošek)

Cvičenie:

Piatok 8:00 – 10:00,  miestnosť C517 v budove FEI (Grošek)

Konzultácie:

Konzultačné hodiny po dohode mailom

Cieľ predmetu

Predmet má za úlohu oboznámiť záujemcov so základnými teoretickými a praktickými postupmi v kryptológii. V prvej časti sa zopakujú vybrané časti z predmetu Klasické šifry. Druhá časť je rozšírením niektorých vedomostí z matematiky nevyhnutných pre tento predmet. V tretej časti sa študujú princípy konštrukcie tzv. blokovej šifry. Ich hlavnými reprezentantmi dnes sú DES, IDEA a RIJNDAEL. V štvrtej časti sa študujú systémy s verejným kľúčom, ktorých najznámejším reprezentantom je RSA-algoritmus. V poslednej časti budú prezentované niektoré aplikácie šifrovacích algoritmov na elektronický podpis, voľby, schémy zdieľania tajomstva, atď.

Plán semestra

 1. Exkurz do Klasických šifier…
 2. Matematické základy kryptografie.
 3. Základné požiadavky na kryptografické systémy.
 4. Shannonova teória bezpečných šifier.
 5. Symetrické šifry: LUCIFER, DES, BLOWFISH, GOST, IDEA, RIJNDAEL. Spájanie šifier, E/D podobné šifry, Teória S-boxov, Šifrovacie módy, Základy kryptoanalýzy symetrických šifier.
 6. Asymetrické šifry: Ruksakový systém, McElieceov kryptosystém, RSA, Rabinov, systémy na báze EC. Podpisové schémy. Autentizácia dokumentu.
 7. Prehľad súčasných možností narušenia asymetrických algoritmov.
 8. Sumarizácia a opakovanie.

1_uvod

1_matematika

Kryptosystémy založené na probléme faktorizácie: rsa_new

Kryptosystémy založené na DL probléme: DL new

Kryptosystémy založené na iných problémoch: MH new

Elektronický podpis: epodpis new

shannon

symetricke1

symetricke2

symetricke31718

symetricke4

Podmienky absolvovania

„Zápočtové“ testy: 50 bodov (2x 25bodov)
Písomná skúška: 50 bodov

Pre pripustenie ku skúške je potrebné získať z dvoch priebežných písomiek aspoň 25 bodov.

 

 

 

Literatúra
 • B. Schneier: Applied Cryptography. J. Wiley and Sons, Inc., 1996.
 • A.J. Menezes, P.C. van Oorschot, S.A. Vanstone: Handbook of Applied Crytography.
 • O. Grošek, M. Vojvoda, M. Zanechal, P. Zajac: Základy kyptografie. STU Bratislava, 2006.
 • O. Grošek, Š. Porubský: Šifrovanie – Algoritmy, metódy, prax. GRADA 1992.
 • http://www.moserware.com/2009/09/stick-figure-guide-to-advanced.html